opiek

Informacje o kierunku
Zawód: Opiekun medyczny
Kwalifikacje: K1 – Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (Z.4)
Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Policealna Szkoła Zawodowa „Edukator” posiada uprawnienia szkoły publicznej,realizuje program MENiS, symbol 532102
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS. Wystawiamy legitymacje szkolne, które upoważniają do zniżek na przejazdy.

Cykl kształcenia
Nauka trwa 1 rok (2 semestry).
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł opiekuna medycznego.

Rekrutacja
Na kierunek opiekun medyczny, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

świadectwo ukończenia szkoły średniej,
2 zdjęcia,
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku opiekun medyczny. Odpowiednie druki i skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły,
formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły.

Charakterystyka zawodu

Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku. Jest to osoba, która pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio-psycho-społeczne. Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną. Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej osobie chorej i niesamodzielnej podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym. Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego. Poprzez swoją postawę zawodową popularyzuje zachowania prozdrowotne.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta

Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej „Edukator”, po ukończeniu kierunku opiekun medyczny mogą zajmować się indywidualną opieką w domu pacjenta lub znaleźć zatrudnienie w takich instytucjach jak: szpitale, zakłady opiekuńczo-lecznicze, ośrodki i domy pomocy społecznej, niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej, środowiskowe domy pomocy czy fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.